Regulamin

/
Regulamin

DEFINICJE:

 • LOGIN – indywidualna nazwa użytkownika, wybrana przez kursanta, która wraz z hasłem służy do logowania się.
 • UŻYTKOWNIK – osoba, która poprawnie zarejestrowała się na stronie oraz posiada aktywne konto.
 • PANEL UŻYTKOWNIKA – jest to miejsce przeznaczone dla użytkownika, dające mu dostęp do materiałów zakupionych na stronie.
 • ODWIEDZAJĄCY – osoba, która bezpłatnie przegląda stronę w sposób ograniczony, nie rejestrując się i nie posiadająca aktywnego konta.
 • PLIKI COOKIES – Niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lokalnym lub innym urządzeniu, podczas gdy odwiedzasz różne strony www w sieci Internet.
 • USŁUGODAWCA – Centrum Kształcenia Instruktorów 43-340 Kozy ul. Kalinowa 15. NIP: 9372498260 REGON: 384115731
 • ADMINISTRATOR – Centrum Kształcenia Instruktorów 43-340 Kozy ul. Kalinowa 15. NIP: 9372498260 REGON: 384115731

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze strony oraz dokonywania zakupów w serwisie www.konradadamaszek.pl
 • Każdy użytkownik oraz odwiedzający w pełni akceptuje regulamin, pliki Cookies i Politykę Ochrony Prywatności, RODO
 • Centrum Kształcenia Instruktorów, nie zezwala, aby wykorzystywać materiały i zasoby dostępne na stronie w sposób naruszający jego interes.
 • Wszystkie informacje oraz treści, które znajdują się na stronie www.konradadamaszek.pl jak również materiały udostępnione w panelu użytkownika są objęte prawem autorskim. Zabronione jest ich kopiowanie i rozpowszechnianie, bez zgody administratora. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 • Materiały audiowizualne zawarte w kursach, mogą być prezentowane przez osoby niebędące  pracownikami Placówki

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 • Wszelkie uwagi, odnoszące się do materiałów dostępnych w Serwisie powinny być przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konradadamaszek@gmail.com
 • Centrum kształcenia instruktorów oświadcza, że wszelkie materiały i informacje, które znajdują się na stronie są pozyskiwane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia wiarygodności, aktualności i kompletności prowadzonego serwisu.
 • Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć dane do logowania czyli login oraz hasło dostępu do konta użytkownika w sposób taki, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 •  CKI zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, a także do wycofywania wcześniej udostępnionych usług – szkoleń, z zastrzeżeniem że działania te pozostaną bez wpływu na umowy już zawarte.
 •  Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Serwisu treści bezprawnych.
 •  Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników o zaplanowanych przez niego przerwach technicznych.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników oraz Odwiedzających, w szczególności naruszenie przez nich dóbr osobistych, praw do znaków towarowych bądź praw autorskich osób trzecich. Informacje o wszelkich działaniach noszących znamiona  naruszenia przez wyżej wskazane osoby dóbr osobistych, praw do znaków towarowych bądź praw autorskich osób trzecich powinny być przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konradadamaszek@gmail.com
 • Każdy Użytkownik i Odwiedzający zobowiązuje się przestrzegać polskiego i międzynarodowego prawa.
 • Nazwa strony, jej koncepcja, wygląd, oprogramowanie, zgromadzone w nim materiały dydaktyczne oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej.
 • Usługodawca oświadcza, że wobec osób naruszających zasady prawa mogą wystąpić z roszczeniami przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa.

ZAKUPY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 • Korzystanie z Serwisu przez Odwiedzających i Użytkowników jest dobrowolne, a wszystkie produkty znajdujące się na stronie są odpłatne.
 • Opłatę należy uiścić od razu po dokonaniu zamówienia.
 • Materiały dydaktyczne, plany, zostaną udostępnione automatycznie, po dokonaniu płatności (nie dotyczy to zwykłego przelewu)
 • Dostępne metody płatności to: zwykły przelew, DotPay, Blik

KORZYSTANIE Z SERWISU

 • Rejestracja w serwisie jest dobrowolna, po jej dokonaniu dla użytkownika tworzone jest indywidualne konto.
 • Korzystając z usług świadczonych przez administratora użytkownik powinien posiadać:
 • Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0
 • Aktywny adres email.
 • Rejestrując się w serwisie użytkownik jest zobowiązany aby podać prawdziwe dane osobowe.
 • Administrator zapewnia użytkownikowi ochronę jego danych osobowych, które zgromadzone są w serwisie, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie danych osobowych.
 • Użytkownik wyraża zgodę, aby otrzymywać od Administratora na podane przez niego wcześniej dane rejestracyjne, korespondencji z informacjami o funkcjonowaniu oraz zmianach w serwisie.
 • W momencie zarejestrowanie konta, użytkownik wyraża zgodę na: przechowywanie, gromadzenie, przetwarzanie oraz utrwalanie danych osobowych.
 • Administrator ma uprawnienia, aby zawiesić odwiedzającego lub konto użytkownika, gdy działa on na szkodę serwisu lub innych użytkowników, narusza postanowienia niniejszego regulaminu lub przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej polskiej.

REKLAMACJE

 • Każdy użytkownik ma prawo do reklamacji, w sprawach związanych z funkcjonowaniem serwisu.
 • Reklamacje należy wysyłać na adres konradadamaszek@gmail.com
 • Administrator rozpatruje reklamacje do 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 • Użytkownik otrzyma odpowiedź na reklamacje, na adres wskazany podczas rejestracji w serwisie lub w jego koncie.
 • Za zasadną reklamację rozumie się usługę tj. kupienie produktu, a nieotrzymanie dostępu do panelu użytkownika.
 • Po otrzymaniu dostępu do panelu użytkownika, reklamacje nie będą uznawane.
 • Jeżeli reklamacja jest zasadna, użytkownikowi przysługują roszczenia wynikające z Kodeksu Cywilnego.
 • Centrum Kształcenia Instruktorów nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane informacje przez użytkownika.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • Każdy użytkownik Centrum Kształcenia Instruktorów ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny, wysyłając oświadczenie na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej, jeśli wcześniej nie skonsumował usługi. Poprzez skonsumowanie usługi rozumie się posiadanie  dostępu do Panelu Użytkownika, do którego dostęp otrzymuje się po zakupieniu kursu.
 • Centrum Kształcenia Instruktorów w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania oświadczenia zwróci dokonane przez Użytkownika płatności, o ile i ile zostały zachowane należyte warunki regulaminu.
 • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do   umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca tj. Centrum Kształcenia Instruktorów wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy zgodnie z z art. 38 pkt 13 u.p.k.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Regulamin może zostać utrwalony na różne sposoby:
 2. a) zapisanie na nośniku danych
 3. b) wydrukowanie
 4. c) pobranie ze strony
 5. Każda zmiana Regulaminu będzie ogłoszona na stronie www.konradadamaszek.pl
 6. Wszelkie wątpliwości lub pytania związane z  Regulaminem lub jego zmianą można rozstrzygać  wysyłając mail do Administratora  na  adres  konradadamaszek@gmail.com
 7. W sporach dotyczących rzeczy i sprawy  nieuregulowanych w   regulaminie, odnoszących się do  usług świadczonych drogą  elektroniczną stosuje się  przepisy Kodeksu Cywilnego ustawy z dnia     18 lipca         2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 8. Wszystkie niejasności i spory, które wynikają  w związku  z w wykonywaniem umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu strony będą próbowały w miarę         możliwości     rozwiązywać w sposób polubowny.
 9. Bez zgody Administratora zabrania się  rozpowszechniania oraz  kopiowania opisów. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i  prawach pokrewnych  (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z   późn. zm.)
 10. Administrator zabrania rozpowszechniania oraz  kopiowania materiałów, opisów, zdjęc, filmów oraz treści bez jego zgody. Ustawa z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z  późn. zm.)
 11. Rozpowszechnianie wszelakich materiałów oraz ich kopiowanie możliwe jest jedynie za kwotę w wysokości 10000zł za każdą rozpoczętą stronę A4 po uzgodnieniu  tego z Administratorem. W przeciwnym wypadku Administrator będzie występował o  zadośćuczynienie w wysokości czterokrotności tej stawki oraz usunięcie wszystkich skutków          naruszen

Start typing and press Enter to search

Koszyk

Brak produktów w koszyku.